Επτά προοπτικές παράγωγοι / Seven perspective derivatives - 2015

Επτά προοπτικές παράγωγοι ενός αρχικού τετραγώνου μέχρι την ευθεία

Ξεκινώντας από μια τατράγωνη κατασκευή στο χώρο, όπως της βλέπουμε από το πλάι, κάθε φορά η προοπτική παραμόρφωση επιπεδοποιημένη ξαναγίνεται μια νέα κατασκευή. Σε κάθε ένα από τα επτά αυτά βήματα, η μία διάσταση μειώνεται με τόσο έντονο ρυθμό, ώστε στο τέλος καταλήγει γραμμή. Τα σχέδια των επτά βημάτων παρετίθενται όλα μαζί σε ημιδιαφανή φύλλα χαρτιού, ώστε επιτρέπεται η άμεση αντιπαράθεση.

Seven perspective derivatives of initial squares till the single line

Every time a step of the derivatives sequence was constructed as a flat realization of the perspective distortion of the previous step, the procedure starting from a square-sized space construction results in a single line. The different steps are presented in successive levels on transparent paper, each one erasing its previous.

σχέδιο - 50 x 70 εκ. - μαύρο μελάνι σε επτά φύλλα ημιδιαφανούς χαρτιού

drawing - 50 x  70 cm - black ink on seven transparent papers

Φωτογραφία: Χρύσα Αρίδα / Photo: Chrysa Arida